export default { Com } import { Com } from 以及 export Com 居然在使用上有问题 • export default {
   Com
  };
  
  // 然后
  
  import {Com} from './components';
  
  

  居然报错 " './components/index' does not contain an export named 'Com'.

  以前 ES Modules 中常见的用法,居然在 taro 中报错 "@tarojs/taro": "2.1.5",

  然后直接写 export Com; 居然也报错


登录后回复